Catechesehuis
Een huis voor spiritualiteit en geloofsbeleving
Monplaisirlaan 51 1030 Schaarbeek 02/242.79.51
0494/17.69.41 * catechesehuis@skynet.be

40 jaar tijdschrift Tussendoor

Voor de uitvaartliturgie

Drie werkboeken

Uit handen geven

In uw handen

Laat niet verloren gaan

Je kan het werkboek inkijken door op de afbeelding te klikken.

In de reeks "Biddend afscheid nemen …"

Reeks: Biddend afscheid nemen Reeks: Biddend afscheid nemen Reeks: Biddend afscheid nemen Reeks: Biddend afscheid nemen
 1. ‘ Ik zal je rust geven ’, afscheid van iemand op gezegende leeftijd, is het eerste boekje in de reeks 'Biddend afscheid nemen … '. Afscheid van iemand op gezegende leeftijd, is bedoeld als afscheid van iemand op gezegende leeftijd. (32 blz. A5-formaat)
 2. Dit het tweede boekje in de reeks 'Biddend afscheid nemen'. Wie geconfronteerd wordt met plots overlijden: bv. ongeval, hartaanval, beroerte … ervaart hierdoor de pijnlijke realiteit van het sterven en de eindigheid van het leven. 'Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? ' is bedoeld als afscheid bij een plots overlijden (32 blz. A5-formaat)
 3. Dit is het derde boekje in de reeks 'Biddend afscheid nemen … ', gebedsdiensten voor verschillende omstandigheden.' Ik weet: mijn Redder leeft … ' is bedoeld als afscheid na langdurige ziekte. Deze Bijbelse woorden staan in het boek Job. Net zoals vreugde en geluk behoren ook pijn, verdriet, lijden en beproevingen bij het leven. Wat als iemand ongeneeslijk ziek wordt? Hoe ga je daarmee om? Opstandig, gelaten, machteloos, vechtend, hoopvol, uitkijkend? Vragen die in een afscheidsviering ruimte en antwoord verdienen. De Bijbelse figuur Job kan ons hierbij inspireren, want hij heeft ook veel ellende meegemaakt. Tijdens een lang en moeizaam proces is Job toch blijven vertrouwen op God. Ik weet mijn redder leeft … ´ is bedoeld als afscheid na langdurige ziekte (32 blz. A5-formaat).
 4. Dit is het vierde boekje in de reeks 'Biddend afscheid nemen … ', gebedsdiensten voor verschillende omstandigheden. 'Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is' is bedoeld als afscheid bij zelfdoding. Deze Bijbelse woorden staan in het Lucasevangelie. Maak het maar mee dat iemand met wie je je verbonden voelt het leven in eigen handen neemt en eruit stapt. Je bent verslagen, ontredderd, radeloos, kapot van verdriet … Waarom? Er zijn geen woorden of antwoorden voor. En toch moet je verder. Alleen mildheid en barmhartigheid kunnen de pijn verzachten en rust brengen. Wie zouden wij zijn om te oordelen, laat staan te veroordelen? De liefde van de Vader is veel immenser dan wij kunnen vermoeden. 'Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is' is bedoeld als afscheid bij zelfdoding (32 blz. A5-formaat).
 5. Afscheid bij dementie in de reeks Biddend afscheid nemen … nr. 5. Afscheid nemen bij dementie is dubbel: tijdens het ziekteproces gleed de geliefde beetje bij beetje weg in tijd en geest tot hij/zij volkomen onbereikbaar werd. En nu geven we hem/haar volledig uit handen. Afscheid nemen bij dementie is zo moeilijk omdat het aftakelingsproces bijna niet te aanvaarden is. Als leidraad werd gekozen voor drie psalmen die nauw bij elkaar aansluiten, omdat erin verwoord wordt wat wij bij een afscheid meemaken. Aan de ene kant zijn er de vragen en vertwijfeling waarmee wij worstelen, anderzijds is er de hoop en het verlangen om ondanks pijn en miserie God terug te vinden.
 6. Afscheid van een jongere in de reeks Biddend afscheid nemen … nr. 6. Voor ouders is een kind verliezen het ergste wat bestaat. Normaal is het omgekeerd. Er ontstaat een leegte die niet meer gevuld kan worden. Het vraagt ontzettend veel om verder te leven en nieuw perspectief te vinden. Afscheid nemen van een jongere is zo onwezenlijk en bijna ondraaglijk voor de naaste familie, alsook voor vrienden die een leeftijdsgenoot verliezen. Als Bijbellezing werd gekozen voor een fragment uit het boek van de Openbaring waarin vooral wordt uitgedrukt dat de dood niet het laatste woord is dat over een mens te zeggen valt, maar wel de heerlijkheid van God. Er wordt een beeld geschetst van een nieuwe stad waarin al het goede zal samenvloeien en weerhouden wordt. Daar krijgt de mens een witte steen waarin een nieuwe naam gegrift staat.
 7. Afscheid van een kind in de reeks Biddend afscheid nemen … nr. 7. Als kinderen voor hun ouders overlijden, wordt de wereld op zijn kop gezet. Dit gaat ook gepaard met onnoemelijke ellende en pijn: hartverscheurend. In deze reeks ‘Biddend afscheid nemen ...’ is afscheid nemen van een kind een van de moeilijkste thema’s. Het is quasi onbegonnen werk om de gepaste woorden te vinden die dit kunnen uitdrukken. En toch blijven we zoeken naar woorden die troost kunnen bieden en hoop schenken. Daarvoor gaan we te rade bij de profeet Jesaja in het Oude Testament, en bij het gekende verhaal van Jezus die de kinderen omarmt en zegent in het Nieuwe Testament. We bieden deze gebedsdienst aan met heel veel schroom, want alleen ouders kunnen aanvoelen wat het betekent een kind te verliezen. En toch hopen we dat de aangereikte teksten en gebeden kunnen helpen om het afscheid in parochie of gemeenschap inhoud en vorm te geven.
 8. Afscheid na een geëngageerd of sociaal bewogen leven. Biddend afscheid nemen … nr. 8. Dit deel ‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen’ is bedoeld als afscheid na een geëngageerd of sociaal bewogen leven. Als Bijbellezingen kozen we voor ‘Het geestelijk testament van Paulus’ uit de Handelingen en ‘Het oordeel van de Mensenzoon’ uit het Matteüsevangelie. In beide fragmenten ligt de klemtoon op het engagement tegenover de medemens, in het bijzonder de zwakste en de meest geringe. Jezus identificeert Zich met hen. Een sociaal bewogen mens vindt zijn inspiratie in ‘De zeven werken van barmhartigheid’, zoals beschreven in Matteüs 25. Die blijven aanzetten tot inzet en engagement tegenover de hulpbehoevende medemens.
 9. Afscheid na euthanasie. Biddend afscheid nemen … nr. 9. Voor christenen is afscheid nemen na euthanasie niet evident. Daarom is het belangrijk de nabestaanden te helpen om – ondanks alles – zinvol en christelijk geïnspireerd afscheid te nemen. Met dit boekje willen wij een helpende hand reiken. Zeker geen veroordeling, want wie zijn wij om dat te doen, maar wel begripvol zoals Jezus schrijvend in het zand. Wie euthanasie vraagt, verlangt naar verlossing van het kwade dat hem/haar treft. Bidden we niet in het Onzevader ’Verlos ons van het kwade´? Als Bijbellezingen kozen we voor een fragment uit de Eerste brief van Johannes ’God is groter dan ons hart, Hij weet alles´ en de laatste woorden van Jezus op het kruis ’Vader, mijn leven is in uw handen´ uit het Lucasevangelie.
 10. Afscheid na een goed en gelukkig leven. Biddend afscheid nemen … nr. 10. Dit tiende deel sluit nauw aan bij het eerste van de reeks: ’Afscheid op gezegende leeftijd´. Maar er is een duidelijk verschil: in het eerste ligt de klemtoon op de hoge leeftijd, onafgezien van wat het leven gebracht heeft. Nu ligt de nadruk op een voldragen en gelukkig leven. We denken aan een mens die vele kansen had om voluit te leven: veel gekregen en ook veel gegeven. Qua Bijbellezing gaan we te rade bij Prediker. Hij is een wijze man uit het Oude Verbond die ons veel kan leren. Hij benadrukt dat God alles wat een mens gedaan heeft – het zichtbare en verborgene – zal beoordelen: zowel het goede als het slechte.
 11. fscheid na een eenzaam en moeilijk leven. Biddend afscheid nemen … nr. 11. Dit deel ‘Ik ben in nood, luister naar mij!’ is bedoeld als afscheid na een eenzaam en moeilijk leven; afscheid van iemand voor wie het leven door tal van tegenslagen heel zwaar was.‘ In nood kent men zijn vrienden’, zegt het spreekwoord, maar bij dit afscheid worden weinig vrienden of familie verwacht. Doorheen de afscheidsviering loopt de rode draad dat het sterven van N. het einde is van veel miserie en ellende. Voor de Bijbellezingen vinden we inspiratie in twee psalmen die nauw bij elkaar aansluiten: enerzijds louter eenzaamheid (Ps. 102), anderzijds toch vertrouwen in de Heer (Ps. 73). Ook de tekst van Jesaja kan inspireren. Daarin zegt God: ‘Wie je ook bent, je bent kostbaar in mijn ogen. Ik heb je lief en zal je behoeden.’ Eenzaamheid en verlaten door iedereen heeft ook Jezus ondervonden in de tuin van Getsemane: ‘Kunnen jullie dan geen uur met Mij waken?’ (Mc. 14)
 12. Afscheid rond de urne. Biddend afscheid nemen … nr. 12. Dit deel ‘Stof ben je, tot stof keer je terug!’ is bedoeld als afscheid rond de urne. De elf vorige boekjes zijn voornamelijk bedoeld voor afscheid rond het lichaam en de kist. Tot nog toe was het meestal zo dat in de uitvaartdienst de kist met het lichaam aanwezig was en pas daarna gecremeerd werd. Vooral om praktische redenen gebeurt de crematie nu vaker vooraf en in de uitvaartdienst wordt afscheid genomen rond de urne. Het gaat dus niet om cremeren of niet cremeren, maar wel rond afscheid nemen rond de urne i.p.v. rond het lichaam in de kist.
 13. Dit dertiende deel ‘Over de dood heen brengt liefde ons bijeen’ bevat twaalf liederen nauw aansluitend bij de reeks ‘Biddend afscheid nemen …’ (zie inhoudstafel) aangevuld met een lied bij het binnendragen en een bij het buitendragen van de kist of urne. Je vindt hierin zowel de teksten als de partituren en achteraan de cd. Het zijn nieuwe teksten op bekende melodieën en bedoeld als luisterlied. Ze kunnen ook samen gezongen worden of door een koor, omdat de melodieën bekend zijn. De teksten zijn geschreven vanuit een gelovige blik op leven en dood. Ze bieden perspectief voor leven nà de dood.